Zásady zpracování osobních údajů

Správce

Udělením tohoto souhlasu se zpracováním osobních údajů souhlasíte s tím, že společnost VHS Břeclav, s.r.o., IČ: 42324149, se sídlem Lidická 3460/132, 690 03 Břeclav, registrována v OR u KS Brno, oddíl C, vložka 2318 (dále jen správce), bude zpracovávat Vaše osobní údaje dle níže uvedených podmínek.

Rozsah zpracování

Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat v rozsahu, v jakém byly Vámi dobrovolně poskytnuty při vyplnění formuláře, telefonicky, e-mailem nebo osobně. Správce bude zpracovávat především následující údaje: jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefon, název organizace, IP adresa. U uchazečů o zaměstnání se bude dále jednat především o údaje týkající se vzdělání, kvalifikace a předchozích pracovních zkušeností.

Účel zpracování

Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat primárně za účelem poskytování jeho služeb, plnění uzavřené smlouvy, plnění zákonných požadavků, upozornění na změny v poskytovaných službách a u uchazečů o zaměstnání jako podklad pro posouzení žádosti o pracovní pozici. Správce může Vaše osobní údaje zpracovávat za účelem zasílání obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb. a analýze Vašeho chování týkajících se těchto obchodních sdělení za účelem personalizace nabídky služeb.

Právní základ zpracování

Právním základem zpracování je tento Váš dobrovolně udělený souhlas a skutečnost, že Vaše osobní údaje jsou nezbytné pro naplnění Vašeho požadavku souvisejícího s odesláním formuláře. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů – Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 - dále jen GDPR.

Doba zpracování

Vaše osobní údaje bude správce zpracovávat pouze po nezbytně nutnou dobu. Pokud již Vaše osobní údaje nejsou potřeba pro účely zpracování, správce je neprodleně vymaže.

Pokud vkládáte životopis v rámci probíhajícího výběrového řízení (tj. vkládáte jej ze stránky s konkrétní pracovní pozicí), pak odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním poskytnutých osobních údajů za účelem realizace výběrového řízení. Vaše osobní údaje bude správce zpracovávat po dobu průběhu výběrového řízení a 30 dnů po jeho ukončení.

Pokud nevkládáte životopis v rámci probíhajícího výběrové řízení (tj. vkládáte jej ze stránky s přehledem všech volných pracovních pozic), pak zasláním osobních údajů souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem Vaší evidence jako potenciálního uchazeče o zaměstnání u VHS Břeclav s.r.o. a oslovování Vás pracovníky společnosti s vhodnými pracovními nabídkami. Tento souhlas udělujete na dobu pěti let.

V případě, že správce Vaše osobní údaje zpracovává na základě souhlasu, bude Vaše osobní údaje zpracovávat po dobu 5 let, nebude-li tento souhlas se zpracováním osobních údajů z Vaší strany odvolán. Tím však není dotčeno zpracování Vašich osobních údajů v nezbytném rozsahu pro splnění povinností vyplývajících z obecně závazných právních předpisů.

V případě, že správce Vaše osobní údaje zpracovává v důsledku zákonných ustanovení, činí tak po dobu, po níž to zákon vyžaduje. V případě, že zákon vyžaduje archivaci některých údajů, tak tyto Vaše osobní údaje v souladu se zákonem správce archivuje po požadovanou dobu.

V případě, že správce Vaše osobní údaje zpracovává v důsledku uzavření smlouvy nebo poskytování služby, pak Vaše osobní údaje zpracovává po dobu plnění této smlouvy nebo poskytování služby a dále 10 let poté, co došlo k ukončení smlouvy nebo poskytnutí služby.

Zavedená opatření

Správce zavedl personální, organizační i technická opatření, aby eliminoval různě závažná rizika pro Vaše práva a svobody a pro ochranu Vašich osobních údajů. Za tímto účelem proškolil všechny zaměstnance, kteří přicházejí do styku s osobními údaji. Dále jsou všechny osobní údaje ve fyzické podobě zabezpečeny před neoprávněným přístupem. U osobních údajů uložených v elektronické podobě jsou dodržovány bezpečnostní standardy a taktéž jsou zabezpečeny před neoprávněným přístupem.

Odvolání souhlasu

Tento Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat, a to prostřednictvím zaslání e-mailové zprávy na adresu: info@vhsbreclav.cz. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je souhlas (tj. zejména je-li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech).

Přístup k údajům

K Vašim osobním údajům bude mít přístup správce, jeho zaměstnanci a případně též třetí osoby – zpracovatelé, kteří poskytují vhodné záruky a jejichž zpracování splňuje všechny požadavky GDPR. Těmito osobami jsou zejména IT poradci. Tyto osoby budou mít přístup jen na dobu nezbytně nutnou a v nezbytně nutném rozsahu, pokud to bude nutné pro poskytnutí služby a splnění zákonných požadavků.

Vaše práva

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména následující práva:

  • právo svůj souhlas kdykoli odvolat;
  • právo osobní údaje opravit či doplnit;
  • právo požadovat omezení zpracování;
  • právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech (dozorovému orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů https://www.uoou.cz/);
  • právo požadovat přenesení údajů;
  • právo na přístup k osobním údajům;
  • právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech;
  • právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech; a
  • další práva stanovená v zákoně o ochraně osobních údajů a v obecném nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679 po nabytí jeho účinnosti.

Dobrovolnost poskytnutí

Vaše osobní údaje Správci poskytujete zcela dobrovolně. Nemáte žádnou povinnost je poskytnout. V případě že je neposkytnete, nehrozí Vám žádné sankce. "