Whistleblowing

VNITŘNÍ OZNAMOVACÍ SYSTÉM (Whistleblowing)

VHS Břeclav s.r.o. implementovala interní mechanismus pro oznámení potenciálně nezákonné aktivity – Vnitřní oznamovací systém, v souladu s direktivou Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23.10.2019, která chrání osoby oznamující porušení práv EU, a s národním zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále "Zákon o ochraně oznamovatelů"). Bez ohledu na to, zda jste zaměstnancem VHS Břeclav s.r.o. nebo autorizovanou třetí stranou, vnitřní oznamovací systém vám umožňuje s důvěrou oznámit informace o možném nezákonném jednání, o kterém jste se dozvěděli ve spojení s pracovními povinnostmi ve společnosti VHS Břeclav s.r.o.

Vnitřní oznamovací systém společnosti VHS Břeclav s.r.o. poskytuje několik metod pro podání oznámení, které jsou specifikovány v tomto dokumentu, přičemž Vy jako oznamovatel můžete využít libovolnou z těchto metod. Vaše identita a tudíž totožnost oznamovatele zůstane skryta před osobami mimo vnitřní oznamovací systém po celou dobu, pokud s poskytnutím těchto informací v konkrétním případě nedáte výslovný souhlas. Obsah oznámení by měl pojmout informace o potenciálně nezákonném jednání, které se stalo nebo má nastat ve společnosti VHS Břeclav s.r.o. jako subjektu, pro který oznamovatel přímo či nepřímo pracoval nebo pracuje, nebo s osobou, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s pracovními aktivitami, a které vykazují níže uvedené charakteristiky.

Co musí být v oznámení? Informace o jméně, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele, pokud totožnost oznamovatele není již známa příslušné osobě určené VHS Břeclav s.r.o. pro přijímání oznámení a posuzování jejich důvodnosti.

Jaké jednání je možné oznámit? Prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému společnosti VHS Břeclav s.r.o. lze podávat oznámení obsahující informace o potenciálně nezákonném jednání, které: a) má znaky trestného činu, nebo b) má znaky přestupku s pokutou minimálně 100 000 Kč, nebo c) porušuje zákon o ochraně oznamovatelů, nebo d) porušuje jiné právní nebo EU předpisy v oblastech:

 1. finančních služeb a auditu, finančních produktů a trhů,
 2. daní z příjmu u právnických osob,
 3. prevence praní špinavých peněz a financování terorismu,
 4. ochrany spotřebitele,
 5. standardů pro výrobky a jejich bezpečnost,
 6. bezpečnosti pozemní dopravy,
 7. ochrany životního prostředí,
 8. bezpečnosti potravin a ochrany zvířat a jejich zdraví,
 9. radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
 10. hospodářské soutěže a veřejných zakázek,
 11. vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
 12. ochrany osobních údajů a soukromí,
 13. ochrany finančních zájmů EU,
 14. fungování vnitřního trhu včetně hospodářské soutěže a státní podpory.

Kdo může oznamovat? • zaměstnanec, který pro společnost pracuje, • bývalý zaměstnanec, • uchazeč o zaměstnání, • osoba s odbornou praxí nebo stáží u společnosti, • společník firmy, • člen řídícího nebo jiného orgánu firmy, • externí dodavatel na základě smlouvy s firmou.

Není důležité, zda oznamovatel době podání oznámení stále pracuje nebo pracoval v minulosti ve VHS Břeclav s.r.o., nebo se o práci pouze ucházel. Důležité je, že se během tohoto procesu se o možném nezákonném jednání dozvěděl. Kritéria při podání oznámení Oznamovatel by měl mít oprávněné důvody věřit, že informace o možném nezákonném jednání jsou v době oznámení pravdivé. Pokud je zjištěno, že oznámení bylo podáno vědomě nepravdivě, oznamovatel není chráněn před odvetnými opatřeními a může být odpovědný za přestupek podle zákona o ochraně oznamovatelů. Ochrana oznamovatele Přístup k oznámením a souvisejícím informacím ve vnitřním oznamovacím systému má pouze příslušná osoba s povinností chránit identitu oznamovatele. Identita oznamovatele nesmí být sdílena bez jejího souhlasu. Důvěrnost se týká nejen totožnosti, ale i jakýchkoli dalších informací, které by mohly identitu odhalit. Oznamovatel je chráněn před odvetnými opatřeními vůči sobě nebo souvisejícím osobám, které jsou chráněny podle práva.

Jak a komu se oznámení podává

Příslušnou osobou ve společnosti VHS Břeclav s.r.o. je určena Ing. Monika Filípková. • E-mailem: hlaseni@vhsbreclav.cz • Telefonicky: 724 156 546 • Poštou na adresu: VHS Břeclav s.r.o., k rukám Ing. Moniky Filípkové – neotvírat, Lidická 3460/132, Břeclav, PSČ 690 03 • Osobně: po předchozí domluvě s příslušnou osobou • Prostřednictvím elektronického formuláře ZDE

Alternativní kanály pro oznámení nezákonné aktivity: Oznámení lze podávat i prostřednictvím externího systému Ministerstva spravedlnosti ČR dle § 14 a násl. zákona o ochraně oznamovatelů. Externí kanál: • Ministerstvo spravedlnosti ČR, Vyšehradská 424/16, 128 10 Nové Město • Aplikace: https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/ • E-mail: oznamovatel@msp.justice.cz • Telefon: +420 221 997 840

Oznamovatel má rovněž ochranu při podání u veřejného orgánu dle jiných právních předpisů ČR nebo EU. Po podání oznámení Přijetí oznámení bude oznamovateli potvrzeno do 7 dnů. Vyrozumění se neprovádí, pokud oznamovatel výslovně požádá o nevyrozumění, nebo v případě, že by to odhalilo jeho identitu. O výsledku posuzování důvodnosti oznámení bude oznamovatel vyrozuměn do 30 dnů, které lze v složitých případech prodloužit až o 90 dnů. Pokud je oznámení pravdivé a důvodné, společnost podnikne kroky k předejití nebo nápravě situace a informuje oznamovatele o přijatých opatřeních. Informace o zpracování osobních údajů v souvislosti s vedením vnitřního oznamovacího systému a podáváním oznámení naleznete ZDE.