Zpracování osobních údajů Whishleblowing

GDPR

Společnost jako správce osobních údajů (v kontextu ochrany oznamovatelů jako povinný subjekt) tímto informuje oznamovatele (subjekt údajů) o tom, že budou v souvislosti s jím učiněným oznámením zpracovávány jeho osobních údaje. Osobní údaje oznamovatele, dotčených osob a svědků, budou zpracovávány pro účely řešení oznámení v souladu se zák. č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, a souvisejících předpisů, v rozsahu zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, poskytnutých osobních údajů oznamovatelem. Právním důvodem pro takové zpracování osobních údajů je plnění zákonné povinnosti a/nebo oprávněný zájem společnosti.

Údaje budou zpracovávány za účelem posouzení podaného oznámení a jeho dalšího zpracování a vyšetření.

Subjekty údajů mají dle předpisů GDPR v souvislosti se zpracováváním jejich osobních údajů zejména právo na informace, právo na přístup k osobním údajům, právo na jejich opravu, právo na jejich výmaz, právo na přenositelnost údajů, právo vznést proti zpracovávání osobních údajů námitku a další. Pokud by výkon těchto práv subjektem údajů znamenal narušení vyšetřování oznámeného protiprávního jednání či odhalení totožnosti oznamovatele, porušení povinností stanovených předpisy o ochraně oznamovatelů, apod., uplatní se výjimka a společnost v souladu předpisy o ochraně oznamovatelů upřednostní důvěrnost a ochranu jak identity oznamovatele, tak obsahu oznámení včetně osobních údajů údajného pachatele, případně neprovede výmaz údajů aj. Neposkytnutí údajů se netýká povinnosti poskytnou údaje orgánům činným v trestním řízení apod.